2014 . Współczesne technologie budowy mostów

Współczesne technologie budowy mostów

Cykl Seminariów pod hasłem "Wrocławskie Dni Mostowe" został zainicjowany w roku 2005, a więc w roku 2014 odbyła się X Jubileuszowa edycja tego ważnego dla środowiska inżynierów mostowych spotkania naukowo-
-technicznego.
Organizatorem cyklu Seminariów jest Zakład Mostów (od 1 stycznia 2015 r. Katedra Mostów i Kolei) Politechniki Wrocławskiej.
Celem Seminarium jest przybliżenie polskim inżynierom najnowszych osiągnięć krajowego i światowego mostownictwa oraz dokumentowanie zmian zachodzących w infrastrukturze komunikacyjnej kraju. W materiałach 10-ciu Seminariów opublikowano ponad 500 referatów, a sumaryczna liczba uczestników przekroczyła 2 000 osób.

W dotychczasowych Seminariach udział wzięli wybitni specjaliści z zakresu inżynierii mostowej z zagranicy, a mianowicie prof. Nicola Hajdin z Serbii (główny projektant mostów w Płocku i Nowym Sadzie), Jean-Philippe Fuzier (ówczesny Dyrektor naukowy firmy Freyssinet z Francji), prof. Paulo J.S. Cruz z Portugalii, prof. Michel Virlogeux z Francji (projektant mostu Normandie, wiaduktu Millau i innych), prof. Jiŕi Stráský z Czech, prof. Zwonimir Marić z Chorwacji, prof. Tong Tran Tung z Wietnamu, prof. Holger Svensson (były Dyrektor LAP) z Niemiec, dr Roland von Wölfel z LAP oraz prof. Jürgen Stritzke z Niemiec i inni. Chętnie na nasze Seminaria przyjeżdżają również polscy inżynierowie pracujący za granicą.


Prelegenci warsztatów WorkShop "Projektowania rusztowań i urządzeń technologicznych",
które odbyły się przeddzień Seminarium — 26 listopada 2014 — (od lewej):
Henryk Ciurej Politechnika Krakowska, Maciej Targowski z firmy VSL Polska Sp. z o.o.,
Piotr Borucki, Piotr Dzięgielewski i Grzegorz Gancarz z firmy PERI Polska Sp. z o.o.,
Mariusz Pietrzak oraz Grzegorz Dziewulski z firmy Layher Sp. z o.o.


X Jubileuszowe Seminarium odbyło się w Centrum Kongresowym PWr. w dniach 27—28 listopada. Tematyka Seminarium dotyczyła "Współczesnych technologii budowy mostów". W przeddzień seminarium (26 listopada 2014) odbyły się warsztaty na temat "Projektowania rusztowań i urządzeń technologicznych", na których wygłoszono 8 półgodzinnych wykładów.


Otwarcie obrad seminarium: (od lewej) prof. Jan Bień, prof. Czesław Machelski,
prof. Janusz Szelka (Przewodniczący ZMRP), prof. Jan Biliszczuk (Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego WDM), prof. Jerzy Hoła (Dziekan WBLiW PWr.), prof. Eugeniusz Hotała
(Przewodniczący Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa), prof. Antoni Szydło.


Na początku Seminarium prof. Krzysztof Żółtowski przypomniał sylwetkę jednego z najważniejszych polskich mostowców działających w drugiej połowie XX wieku — swojego Ojca — Henryka Żółtowskiego. Następnie zostały wygłoszone referaty zamówione przez Organizatorów Seminarium. I tak profesor Jürgen Stritzke z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie przedstawił przeglądowy referat na temat "Interesujące realizacje mostowe w nowych krajach związkowych po zjednoczeniu Niemiec", a referat profesora Mike Schlaich’a z Uniwersytetu Technicznego w Berlinie "Slinky i inne mosty wstęgowe", w zastępstwie, wygłosił współpracownik Profesora — Mathias Nier. Referaty te pozwoliły Uczestnikom zapoznać się z kierunkami rozwoju budownictwa mostowego w Niemczech.

1 2 3 » »»