2008 . Mosty stalowe. Projektowanie, technologie budowy, badania, utrzymanie

Mosty stalowe. Projektowanie, technologie budowy, badania, utrzymanie

Tematyka referatów zgłoszonych na Seminarium była szeroka i odzwierciedlała aktualny stan polskiego mostownictwa w obszarze mostów stalowych. W ostatnich 10 latach zbudowano w Polsce wielkie stalowe mosty podwieszone (np. Solidarności w Płucku o rozpiętości przęsła głównego 375 m) i łukowe (np. most im. Jana Pawła II w Puławach o rekordowym przęśle 212 m). W planie są dalsze wielkie konstrukcje. Problemy projektowe były przedmiotem dwóch sesji obrad i wykazały wysoki poziom oraz nowatorstwo realizowanych konstrukcji.

Interesująca była sesja III dotycząca problemów obliczeniowych, w której przedstawiono współczesne możliwości obliczeń statycznych i dynamicznych mostów oraz modelowania specjalnych zagadnień, jak np. trwałości zmęczeniowej czy pożarów na obiektach.

Wystąpienia prelegentów (od lewej): prof. Henryk Zobel, dr inż. Jerzy Onysyk, dr inż. Marek Salamak, mgr inż. Krzysztof Grej, dr inż. Agnieszka Królikowska, prof. Adam Wysokowski..

W sesji V przedstawiono współczesne możliwości badawcze w zakresie diagnostyki i oceny trwałości mostów stalowych, a w sesji VI nowe materiały (gatunki stali) i technologie. Szczególnie interesujące były referaty dotyczące właściwości nowych, ale także starych (użytkowanych wiele lat) stali.

Z obrad Seminarium wynikają następujące wnioski o charakterze ogólnym dotyczące polskiego mostownictwa:

  1. stan rozwoju polskiego mostownictwa w obszarze konstrukcji stalowych należy ocenić pozytywnie, gdyż w ostatnich latach zbudowano obiekty nowatorskie o interesującej architekturze i przy zastosowaniu nowatorskich technologii, a na realizację czekają dalsze ciekawe projekty;ważna sprawą jest uaktywnienie polskiego programu oceny degradacji starych eksploatowanych mostów stalowych, co pozwoli na racjonalne planowanie ich remontów lub wymiany;
  2. istnieje potrzeba szkolenia projektantów i inżynierów zatrudnionych w utrzymaniu mostów w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych, gdyż postęp technologiczny w tej dziedzinie jest bardzo szybki;
  3. ważną sprawą jest propagowanie w środowisku inżynierskim nawyków ustawicznego kształcenia.

Kolejne Wrocławskie Dni Mostowe odbędą się pod hasłem:
Obiekty mostowe na autostradach i drogach ekspresowych.

«« « 1 2