2017 . Mosty. Przemiany w projektowaniu i technologiach budowy

Mosty. Przemiany w projektowaniu i technologiach budowy

10:45-12:30 — SESJA VI. WSPÓŁCZESNE KONSTRUKCJE PODWIESZONE
SESSION VI. MODERN CABLE STRUCTURES

Prezydium: Krzysztof Berger, Jan Bień, Ewa Kordek

1. Elsa CAETANO, Álvaro CUNHA (30’)
Dynamic testing of cable structures
Badania dynamiczne konstrukcji cięgnowych

2. Jan PIEKARSKI (30’)
Czy lepsze jest wrogiem dobrego, czyli co się zmienia w technologii sprężania i podwieszania konstrukcji mostowych?
Is better the enemy of the good, or what is changing in post tensioning and stay cable technology?

3. Maciej TARGOWSKI (15’)
Nowe tendencje w kształtowaniu mostów podwieszonych
New tendencies in designing of cable stayed bridges

4. LUONG Minh Chinh (*)
Bach Dang — pierwszy most wantowy z trzema pylonami w Wietnamie
Bach Dang — first three pylon cable-stayed bridge in Vietnam

5. Paweł ZAWIŁA (15’)
Obiekty mostowe obwodnicy Ostródy realizowane w ramach kontraktu: "Budowa drogi ekspresowej S7 Ostróda Północ—Ostróda Południe wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16"
Bridge structures and methods of erection used within the contract: “Construction of expressway S7 Ostróda North—Ostróda South and construction of Ostróda bypass in the route of the national road no. 16"

6. Tomasz SIWOWSKI, Artur WYSOCKI (15’)
Kładka przez San w Przemyślu: niekonwencjonalna konstrukcja i technologia
The footbridge over San River in Przemyśl: an unconventional structure and technology

7. Jan BILISZCZUK, Robert TOCZKIEWICZ, Bolesław STELMACH, Piotr GNIEWEK (*)
Koncepcja konkursowa mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę w Warszawie
Competition concept of the bicycle-pedestrian bridge over the Vistula River in Warsaw

8. Paweł HAWRYSZKÓW, Wojciech ZIELICHOWSKI-HABER, Aleksandra RUTECKA-BLIMKE, Anna ZACHARIASZ (*)
Koncepcja projektowa kładki dla pieszych na wyspę Ołowiankę w Gdańsku
Design concept of a footbridge on the Ołowianka island in Gdańsk


12:30-13:00 — Przerwa na kawę / Coffee break


13:00-14:30 — SESJA VII. TECHNOLOGIA BIM I BADANIA
SESSION VII. BIM TECHNOLOGY AND STUDIES

Prezydium: Marek Hanaczowski, Marek Salamak, Paweł Wątroba


1. Jan BIEŃ (30’)
Przemiany w zarządzaniu obiektami mostowymi
Changes in bridge management

2. Magdalena SYPEK, Sławomir WOŹNIAK, Rafał KRZYMOWSKI (15’)
Praktyczne wykorzystanie technologii BIM w projektowaniu obiektów mostowych
Practical use of BIM in bridge design

3. Jelena BLEIZIFFER, Ivana MILIĆ (15’)
Advances in bridge management systems
Zalety systemów zarządzania mostami

4. Piotr BĘTKOWSKI (15’)
Utrzymanie obiektów mostowych na terenach górniczych w standardzie BIM
Maintenance of bridge objects on mining areas in the BIM standard

5. Łukasz GROBELNY, Wojciech TROCHYMIAK (15’)
Projektowanie mostu extradosed w technologii BIM
Extradosed bridge design based on BIM technology


DYSKUSJA GENERALNA

14:30-15:00 — Zakończenie Seminarium / End of the Seminar

Prezydium: Jan Biliszczuk, Jan Bień, Jerzy Jasieńko, Karol Heidrich, Eugeniusz Hotała, Dariusz Łydżba, Arkadiusz Madaj


15:00 — LunchPREZENTACJA REFERATÓW
Czas prezentacji wygłaszanego referatu podany jest przy nazwiskach autorów każdego z referatów. Z uwagi na bardzo napięty program czas prelekcji będzie restrykcyjnie przestrzegany przez Prezydium każdej z Sesji. Referaty oznaczone (*) są referatami zakwalifikowanymi do druku/dyskusji, ale nie są wygłaszane.
Prezentację należy przygotować w wersji elektronicznej (preferowane oprogramowanie MS PowerPoint). Prosimy o wcześniejsze skontaktowanie się z obsługą techniczną (Marco TEICHGRAEBER +48 661 120 555) w celu sprawdzenia poprawności wyświetlanej prezentacji.
Obrady Seminarium toczyć się będą w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej, bud. D-20.

«« « 1 2 3 4 5